Painovoimainen ilmanvaihto

Miten painovoimainen ilmanvaihto toimii?

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu yksinkertaisiin fysiikan lakeihin. Lämmin ilma on kylmää ilmaa kevyempää ja se nousee ylöspäin. Tämä ilmiö on tuttu kuumailmapallosta. 

Sama fysiikan laki toimii myös painovoimaisessa ilmanvaihdossa. Ylöspäin nouseva lämmin ilma pääsee ulos poistokanavasta (punainen nuoli). 

Vastaavasti hormin aiheuttama imu aiheuttaa huoneistoon alipaineen. Syntyvän alipaineen avulla korvausilma siirtyy korvausilmaventtiileistä tai korvausilma-aukoista sisälle ja ilma vaihtuu (sininen nuoli).

Näin ollen korvausilmaventtiili on painovoimaisen ilmanvaihdon tärkein elementti.

Onko sinun kodissasi painovoimainen ilmanvaihto?

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa asuntoa, joissa painovoimainen ilmanvaihto ja korvausilma on toteutettu väärällä tavalla. Suomeen on rakennettu arviolta 2 miljoonaa asuntoa ennen vuonna 1988 voimaan tulleita rakentamismääräyksiä.

Energiakriisin aikana, 1970-luvulla, tehtiin remontteja, joissa talon ilmanvaihdon kannalta tehtiin huonoja ratkaisuja. 

 • Ennen 70- lukua rakennetuista taloista tukittiin korvausilmaventtiileitä ja – aukkoja.
 • Ja 1970 luvun energiakriisin jälkeen rakennetuissa taloissa vältettiin korvausilmareittien rakentamista.


Taloista pyrittiin tekemään mahdollisimman energiatehokkaita ja tiiviitä. Näissä asunnoissa tikittää nyt huonon sisäilman ja painovoimaisen ilmanvaihdon pommi.

Painovoimainen ilmanvaihto - Venttiilien sijoitus

Korvausilmaventtiili sijoitetaan huoneen yläosaan. Venttiilin sijainnilla on ratkaiseva merkitys, sillä ilma on laiskaa ja kulkee aina lyhintä reittiä kohti poistopistettä. Ilmanohjaus on tärkeää, jotta koko huoneen ilma saadaan vaihtumaan.

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tulo- eli korvausilma otetaan sisälle oleskelutilojen korvausilmaventtiileistä. Korvausilmaventtiilit löytyvät makuuhuoneista ja olohuoneesta. 

Korvausilmaventtiilit asennetaan tavallisesti ikkunakarmeihin, ikkunan tuuletusluukkuihin tai seinälle.

Talon sisälle tuotu ilma siirtyy siirtoilmareittejä pitkin kohti epäpuhtaampaa ilmaa sisältäviä huoneita.

Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmat

Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmat vähentävät asumisviihtyvyyttä ja voivat olla myös terveysuhka rakennukselle ja asukkaille.

Yleisiä ongelmia painovoimaisessa ilmanvaihdossa ovat: 

 1. Veto, varsinkin talvella ja kylmällä ilmalla.
 2. Tunkkainen, raskas huoneilma.
 3. Hajuhaitat ja epäpuhtaudet huoneilmassa.
 4. Kosteuden kertyminen sisäilmaan.
 5. Huonosti vaihtuva ilma kesällä ja lämpimillä keleillä

1. Vedontunne

Vedontunne syntyy, kun tulo- eli  korvausilma ei sekoitu huoneilmaan vaan se kulkeutuu “raakana” lattiapintoja pitkin kohti poistoilmapisteitä. 

Korvausilma ei sekoitu huoneilmaan yleensä neljästä syystä:

 1. Viileä korvausilma laskeutuu venttiilistä huoneen lattialle, jolloin aiheutuu vetoa.
 2. Korvausilmaventtiileitä on liian vähän ja yhteen venttiiliin kohdistuu liian suuri korvausilmamäärä.
 1. Poiston teho on liian suuri, mikä aiheuttaa suuren korvausilmamäärän.
 2. Korvausilmaventtiilit sijaitsevat väärässä paikassa.
 

2. Tunkkainen huoneilma

Tunkkainen huoneilma johtuu usein siitä, että painovoimainen ilmanvaihto ei toimi oikein. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa voi olla monia ongelmia, jotka estävät ilman vaihtumisen:

 1. Korvausilmaventtiilit voivat olla tukossa tai niitä ei ole.
 2. Siirtoilmareitit ovat riittämättömiä.
 3. Poistokanavat eivät vedä. Jos ilma ei vaihdu riittävästi vanha moneen kertaan käytetty likainen huoneilma jää tunkkaisena seisomaan sisälle.

3. Hajuhaitat ja epäpuhtaudet

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostaminen on perinteisesti hoidettu poistoilmapuhaltimilla tai lisäämällä korvausilmaventtiilien määrää. Nämä toimenpiteet kuitenkin lisäävät ilman kerrostumista ja alipainetta.

Nämä toimenpiteet aiheuttavat ilmiön, jossa korvausilmaa virtaa huoneistoon täysin hallitsemattomasti rakenteiden ja alapohjan läpi. Rakenteiden läpi kulkeva korvausilma tuo mukanaan hajuja ja epäpuhtauksia, kuten pienhiukkasia. Hajut ovat epämiellyttäviä ja vaikuttavat asumisviihtyvyyteen. Epäpuhtaudet voivat olla jopa terveysuhka asukkaille.

4. Kosteuden kertyminen sisäilmaan

Kun ilma ei vaihdu, sisäilmaan alkaa kertyä kosteutta ja talo haisee varsinkin kostealla säällä. Kosteus ei pääse poistumaan huoneistosta, joten ilma tuntuu entisestä tunkkaisemmalta. Korkea ilmankosteus pitkittyneenä voi myös aiheuttaa rakenteisiin homekasvustoja ja rakenteiden elinkaaren lyhenemistä.

Asunnon sisäilman kosteus ei saa olla pitkäjaksoisesti liian suuri. Kosteusolosuhteet ovat edullisia mikrobien ja homesienten kasvulle, jos ilman suhteellinen kosteus on yli 70 prosenttia. Pölypunkit lähtevät kasvamaan jo 45 %:n suhteellisessa kosteudessa. Pitempiaikainen yli 90 %:n kosteus voi aiheuttaa jo lahovaurioita. Pitkään jatkuessaan liiallinen kosteus nostaa rakenteissa, laitteissa ja eri pinnoilla mikrobikasvun riskiä.

5. Huonosti vaihtuva ilma kesällä

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötila-  ja paine-eroon. Lämpötilaero saa aikaan imun poistoilmakanavaan tai -hormiin.

Kesällä ulko- ja sisälämpötiloissa ei ole eroa välttämättä lainkaan tai ulkolämpötila voi olla jopa sisälämpötilaa korkeampi. Tällöin poistohormin vetoa ei synny, eikä ilma huoneistossa vaihdu.

Korvausilma - painovoimaisen ilmanvaihdon tärkein elementti

Toimiva painovoimainen ilmanvaihto edellyttää, että korvausilmaa saadaan riittävästi. Mikäli korvausilman saanti estyy, ilma alkaa virrata huoneistoon epäpuhtaista ja hallitsemattomista paikoista. Korvausilmaa voidaan näin ollen pitää painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnan kannalta tärkeimpänä elementtinä.  Ilman riittävää, hallittua korvausilmaa ilmanvaihto ei pysty toimimaan oikein ja aiheuttaa ison kasan ongelmia.

Korvausilmaventtiilien tehtävänä on tuoda tilalle happirikasta ja raikasta ilmaa. Korvaus- eli tuloilma on tuotava sisään hallitusti ja huollettavia ilmareittejä pitkin.

Toimiva ilmanvaihto on edellytys hyvälle sisäilmalle!

Mistä painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmat johtuvat?

Painovoimainen ilmanvaihto on suhteellisen herkkä rakenteellisille muutoksille. Useimmin ongelmia aiheutuu:

 • Rakenteiden tiivistämisestä, kuten ikkuna-, ovi- ja lämmitysjärjestelmäremonteista sekä lisäeristämisestä
 • Korvausilmaventtiileiden poistamisesta
 • Korvausilmaventtiileiden tukkimisesta
 • Siirtoreittien puutteesta
 • Poistoilmanvaihdon tehostamisesta

Rakenteiden tiivistäminen

Painovoimainen ilmanvaihto ei toimi alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaan, jos rakenteita on tiivistetty ajattelematta ilmanvaihdon toimintaa. Kiinteistöjen rakenteisiin on usein tehty remontteja, jotka ovat tiivistäneet rakennetta. Ulkoseiniin mahdollisesti tehdyt lisäeristykset, sisäpuoliset levytykset ja pinnoitukset ovat vähentäneet luonnollisia korvausilmareittejä.

Korvausilmaventtiilien poistaminen

Joskus korvausilmaventtiilit on poistettu kokonaan. Vanhoissa alkuperäisissä ikkunoissa on voinut olla tuuletusikkunat, joita on käytetty talon tuulettamiseen. Ikkuna- ja oviremonttien seurauksena tiivisteiden välissä olleet korvausilmareitit ovat saattaneet vähentyä entisestään. Rakenteiden tiivistäminen ja puuttuvien korvausilmaventtiileiden vuoksi korvausilmaa ei saada riittävästi.

Venttiilien tukkiminen

Korvausilmaventtiilien tukkiminen aiheuttaa sen, että ilmanvaihto seisahtuu ja ilman liikkuminen loppuu. Painovoimainen ilmanvaihto ei toimi, jos korvausilmaventtiilit on tukittu kokonaan. Venttiilit on voitu tukkia remontin yhteydessä kiinteästi. Korvausilmaventtiileissä näkee myös mineraalivillaa, pyyhkeitä ja muita ilman liikkumista estäviä riepuja. Korvausilmaventtiiliä ei saa koskaan tukkia!

Korvausilmaventtiiliä ei saa tukkia, tiivistää tai sulkea talvellakaan. On tärkeää pitää korvausilmaventtiili aina toiminnassa, koska painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee riittävän määrän korvausilmaa vuoden jokaisena päivänä.

Painovoimaisen ilmanvaihdon siirtoilmareitit tukossa

Painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee puhtaalle, ulkoa tulevalle ilmalle siirtoreittejä talon sisälle. Siirtoilmareitti tarkoittaa reittiä, jota kautta ilma pääsee kulkemaan koko talon läpi korvausilmaventtiililtä aina poistoilmaventtiilille asti.

Ilmanvaihdon siirtoilmareitteinä toimivat oven alla olevat tuuletusraot ja muut kulkuaukot sekä ilmanvaihtoritilät väliovissa tai väliseinissä. 

Jos ovet ovat tiiviit ja ovia pidetään kiinni, ilma ei pääse vapaasti virtaamaan tilasta toiseen ja ilmanvaihto häiriintyy. Jos siirtoilmareitit ja ilmanvaihtoritilät ovat riittämättömiä tai niitä ei ole lainkaan, painovoimainen ilmanvaihto ei toimi oikein, koska ilma ei pääse liikkumaan tilasta toiseen.

Poiston tehostaminen aiheuttaa ongelmia painovoimaiseen ilmanvaihtoon

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostaminen poistoilmapuhallinta käyttäen voi olla vahingollista, jos korvausilmaa ei oteta huomioon poistoa tehostaessa. Vähäistä ilmanvaihtoa on usein korjattu pelkästään poistoilmanvaihtoa tehostamalla. Usein ajatellaan, että koneellisen poistoilmapuhaltimen avulla saadaan ilma huoneistossa vaihtumaan. Kuitenkin poistoilmanvaihdon tehostaminen ilman korvausilman huomiointia aiheuttaa ongelmia.

Poistoilmapuhaltimen aiheuttamasta suuremmasta alipaineesta johtuen korvausilmaa virtaa hallitsemattomasti rakenteiden ja muiden ilmareittien (viemärit, takan, leivinuunin ja kiukaiden hormit jne) läpi hallitsemattomasti. Hallitsematon korvausilma tuo huoneistoon epämiellyttäviä hajuja ja epäpuhtauksia ja voimistuvaa vetoisuutta. Usein tehostettua poistoa ei voidakaan käyttää jatkuvasti edellä mainittujen ongelmien vuoksi.

Finluftin korvausilmaventtiilien avulla painovoimainen ilmanvaihto toimii

Finluft on kehittänyt patentoidun korvausilmamenetelmän, jonka keskiössä on esilämmittävä korvausilmaventtiili. Sen avulla korvausilma tuodaan suodatettuna ja hallitusti huoneistoon.

Finluftin korvausilmaventtiilin avulla ilmanjako saadaan toimimaan oikein, koska korvausilma sekoitetaan lämpimään huoneilmaan ja puhalletaan oikealla virtausnopeudella huoneen yläosaan. Näin ollen ilma saadaan vaihtumaan paremmin ja vedon tunne saadaan poistettua.